Địa chỉ:

369 Lê Văn Sỹ, Ward 12, District 3, Ho Chi Minh City

Điện thoại:

+84 97 406 1358
+84 97 406 1358

Email:

kristin0203@gmail.com

Liên hệ

https://www.google.com/maps/place/369+%C4%90.+L%C3%AA+V%C4%83n+S%E1%BB%B9,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+13,+Qu%E1%BA%ADn+3,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vietnam/@10.7885663,106.6737271,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f2a9d7da95d:0xacdbe1ca05759acc!8m2!3d10.788561!4d106.676302!16s%2Fg%2F11cs77wq5c?entry=ttu